ส.บอล เผยมาตรการผ่อนปรนฯ กำชับปฎิบัติตามคู่มือป้องกันโควิด-19อย่างเคร่งครัด ลดโอกาสระบาดรอบ2


ส.บอล ย้ำให้ปฎิบัติตามคู่มือป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
#สบอล #เผยมาตรการผอนปรนฯ #กำชบปฎบตตามคมอปองกนโควด19อยางเครงครด #ลดโอกาสระบาดรอบ2